Identyfikacja nieprocesowej aktywności telomerazy z komórek myszy.

Aktywność telomerazy zidentyfikowano w ekstraktach z kilku różnych mysich linii komórkowych. Dodanie telomerowych powtórzeń TTAGGG było specyficzne dla telomerowych starterów oligonukleotydowych i wrażliwe na wstępne traktowanie RNazą A.

W przeciwieństwie do setek powtórzeń zsyntetyzowanych przez enzymy telomerazy ludzkiej i Tetrahymena in vitro, mysia telomeraza zsyntetyzowała tylko jedno lub dwa powtórzenia TTAGGG na telomerycznych starterach.

Produkty obserwowane po wydłużeniu starterów z sekwencjami permutowanymi kołowo (TTAGGG)3 i po zakończeniu łańcucha  ddATP  lub ddTTP wskazywały, że mysia telomeraza zatrzymuje się po dodaniu pierwszej reszty dG w sekwencji TTAGGG.

Krótka długość produktów syntetyzowanych przez mysią telomerazę nie była spowodowana dyfuzyjnym inhibitorem w mysim ekstrakcie, ponieważ ludzka telomeraza nadal syntetyzowała długie produkty po zmieszaniu z mysią.

Eksperymenty z prowokacją starterów wykazały, że ludzki enzym syntetyzował długie powtórzenia TTAGGG procesowo in vitro, podczas gdy mysia telomeraza wydawała się być znacznie mniej procesywna. Identyfikacja krótkich produktów reakcji telomerazy w ekstraktach mysich sugeruje, że ekstrakty z innych organizmów również mogą generować tylko krótkie produkty. Wiedza ta może pomóc w identyfikacji aktywności telomerazy w organizmach, których aktywność nie została jeszcze wykryta.

System replikacji DNA adenowirusa Rt pcrAn in vitro katalizował tworzenie kowalencyjnego kompleksu między białkiem o długości 80 000 daltonów i 5′-dCMP w obecności DNA [alfa-32P-dCTP, MgCl2, ATP i adenowirusa (Ad) z białkiem kowalencyjnie związany z końcem 5′ każdej nici (prot DNA Ad).

Wymagania dotyczące prot DNA Ad w tej reakcji były podobne do wymagań replikacji DNA in vitro. Gdy dATP, dTTP i ddGTP 2′,3′-dideoksynukleozydotrifosforan (ddNTP) zostały włączone do mieszaniny reakcyjnej, wykryto wydłużony kompleks, który składał się z białka o długości 80 000 daltonów związanego z 26-zasadowym oligonukleotydem.

Tworzenie wydłużonego produktu, ale nie kompleksu białko-dCMP, było hamowane przez  ddATP , ddCTP lub ddTTP. Wymagania dotyczące tworzenia kompleksu białko-dCMP, charakter wiązania między białkiem a dCMP, wielkość białka oraz istnienie wydłużonych form wskazywały, że białko związane z kompleksem było identyczne z terminalem Ad o długości 80 000 daltonów białko znalezione na replikujących się cząsteczkach DNA, jak opisano w Challberg et al. [Challberg, MD, Desiderio, SV & Kelly, TJ, Jr. (1980) Proc. Natl. Acad. Nauka. USA 77, 5105-5109].

Różnicowa fosforylacja azydotymidyny, dideoksycytydyny i dideoksyinozyny w spoczynkowych i aktywowanych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej.

Aktywność przeciwwirusową azydotymidyny (AZT), dideoksycytydyny (ddC) i dideoksyinozyny (ddI) wobec HIV-1 oceniono porównawczo w PBM stymulowanym PHA.

Średnie stężenie leku, które dało 50% hodowli ujemnych pod względem p24 Gag było zasadniczo różne: 0,06, 0,2 i 6 mikroM odpowiednio dla AZT, ddC i ddI. Odkryliśmy, że AZT była preferencyjnie fosforylowana do postaci trifosforanu (TP) w PHA-PBM, a nie niestymulowanym, spoczynkowym PBM (R-PBM), wytwarzając 10- do 17-krotnie wyższy stosunek AZTTP/dTTP w PHA-PBM niż w R -PBM.

Fosforylacja ddC i ddI do ich form TP była jednak znacznie mniej wydajna w PHA-PBM, co skutkowało około 5-krotnie i około 15-krotnie niższymi stosunkami odpowiednio ddCTP/dCTP i  ddATP /dATP w PHA-PBM niż w R-PBM .

Zbadano kolejność porównawczą indukowanego przez PHA wzrostu aktywności enzymów komórkowych: kinaza tymidynowa>>kinaza urydynowa>>kinaza deoksycytydynowa>>kinaza adenozynowa>> 5′-nukleotydaza.

Wnioskujemy, że AZT, ddC i ddI wywierają nieproporcjonalne działanie przeciwwirusowe w zależności od stanu aktywacji komórek docelowych, tj. ddI i ddC wywierają działanie przeciwwirusowe korzystniej w komórkach w spoczynku niż w komórkach aktywowanych, podczas gdy AZT preferencyjnie chroni aktywowane komórki przed zakażeniem HIV . Biorąc pod uwagę, że synteza prowirusowego DNA wirusa HIV-1 w spoczynkowych limfocytach rozpoczyna się na poziomach porównywalnych z aktywowanymi limfocytami, obecne dane powinny mieć praktyczne znaczenie w projektowaniu chemioterapii przeciw HIV, zwłaszcza chemioterapii skojarzonej.

Polimeryzacja z obejściem adduktu DNA przez polimerazę DNA Dpo4 Sulfolobus solfataricus: analiza i struktury krystaliczne produktów podstawienia wielu par zasad i przesunięcia ramki z adduktem 1,N2-etenoguaniną.

 1. ,N(2)-Etheno(epsilon)guanina jest mutagenną zmianą DNA pochodzącą z produktów utleniania lipidów, a także z niektórych chemicznych czynników rakotwórczych. Analiza elektroforetyczna w żelu produktów wydłużania startera przez polimerazę IV DNA Sulfolobus solfataricus P2 (Dpo4) wykazała preferencyjne włączenie A przeciwnego 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, wśród czterech testowanych dNTP indywidualnie. Z matrycą 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′, zarówno G, jak i A zostały włączone.
 2. Gdy wydłużanie startera przeprowadzono w obecności mieszaniny wszystkich czterech dNTP, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa-spektrometria masowa produktów wykazała , że ​​(przeciwieństwo 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′ ) głównym produktem był 5′-GTGA-3′, a drugorzędnym produktem był 5′-AGTGA-3′.
 3. Na matrycy 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, następujące cztery produkty zostały zidentyfikowane za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej-spektrometrii masowej: 5′-AATGA-3′, 5′-ATTGA -3′, 5′-ATGA-3′ i 5′-TGA-3′. Rentgenowska struktura krystaliczna Dpo4 została rozwiązana (2,1 A) za pomocą szablonu startera i A umieszczonego w starterze tak, aby znajdował się naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G w matrycy 3′-(1,N( 2)-epsilon-G)TAK 5′.

Dodany A w podkładzie został sparowany w poprzek szablonu T z klasyczną geometrią Watsona-Cricka. Podobne struktury zaobserwowano w potrójnym kompleksie Dpo4-DNA-dATP i potrójnym kompleksie Dpo4-DNA- ddATP  , z d(d)ATP naprzeciwko matrycy T. Podobną strukturę zaobserwowano z ddGTP sąsiadującym ze starterem i naprzeciwko C obok 1,N(2)-epsilon-G w 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′. Doszliśmy do wniosku, że Dpo4 wykorzystuje kilka mechanizmów, w tym inkorporację A naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G, a także odmianę niewspółosiowości stabilizowanej przez dNTP, do generowania mutacji zarówno par zasad, jak i przesunięcia ramki.

 

Oporność na 2′,3′-dideoksycytydynę nadaną przez mutację w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1.

Wariant ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 oporny na zalcytabinę (2′,3′-dideoksycytydyna [ddC]) został wyselekcjonowany przez kolejne pasaże w obecności wzrastających stężeń ddC w hodowlach komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.

Mutacja powodująca podstawienie lizyny do argininy została zauważona w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy (RT) tego wirusa selekcjonowanego pod względem ddC. Sklonowany zmutowany wirus z tą mutacją kodonu 65 został skonstruowany przy użyciu nowego podejścia PCR do ukierunkowanej mutagenezy.

Charakterystyka tego wirusa potwierdziła, że ​​podstawienie RT Lys-65->>Arg było konieczne i wystarczające do czterokrotnego wzrostu stężenia hamującego ddC 50%, a także oporności na didanozynę (2′,3′-dideoksyinozynę [ddI]). ). Lys-65->>Arg i oporność wirusa na ddC i ddI również rozwinęła się podczas terapii w izolatach od jednego pacjenta leczonego ddC i dwóch pacjentów leczonych ddI.

Xpro IP Cell Lysis Reagent,SDS Free

X3100-050 GenDepot 500ml 380.4 EUR

Alkphos Direct Labelling Reagents

RPN3680 Scientific Laboratory Supplies EACH 813.6 EUR

Allele-In-One Mouse Tail Direct Lysis Buffer

ABP-PP-MT01100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Mouse Tail Direct Lysis Buffer

ABP-PP-MT01500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct Lysis Buffer

ABP-PP-BD01100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct Lysis Buffer

ABP-PP-BD01500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

DIRECTPCR LYSIS RGNT(YOLK SAC)

201-Y Viagen 50 ml 169.2 EUR

DIRECTPCR LYSIS YOLK SAC 100ML

202-Y Viagen 100 ml 248.4 EUR

Plant Direct PCR Kit

PD105-01 Vazyme 50 rxn (50 μl/rxn) 202.8 EUR

Plant Direct PCR Kit

PD105-02 Vazyme 200 rxn (50 μl/rxn) 424.8 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700 GeneOn 100 rcs 159.6 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700-2 GeneOn 5x100 rcs 628.8 EUR

FastAmp Plant Direct PCR Kit - 1250 Reactions

4615 Intact Genomics 1/EA 621.6 EUR

Blood Direct PCR Kit V2

PD103-01 Vazyme 50 rxn 202.8 EUR

Blood Direct PCR Kit V2

PD103-02 Vazyme 200 rxn 424.8 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B40013 Bimake 200 ractions 250.8 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B40015 Bimake 500 ractions 490.8 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B45012 Bimake 1ml*5 (500 ractions) 336 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B45013 Bimake 1ml*20 (2000 ractions) 1038 EUR

cAMP Biotrak(TM) EIA; (Non-Acetylation Protocol; Lysis Reagents not Included); Cytiva; RPN2251

GERPN2251 Scientific Laboratory Supplies EACH 685.2 EUR

EP Reagent Biuret Reagent

1011601 Scientific Laboratory Supplies 1L 52.8 EUR

Allele-In-One Mouse Tail Direct PCR Kit

ABP-PP-MT02100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Mouse Tail Direct PCR Kit

ABP-PP-MT02500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

EP Reagent Iodoplatinate Reagent

1046300 Scientific Laboratory Supplies 200ML 446.4 EUR

Allele-In-One Human Blood Direct PCR Kit

ABP-PP-BD02100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct PCR Kit

ABP-PP-BD02500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

EP Reagent Molybdovanadic Reagent

1056700 Scientific Laboratory Supplies 100ML 52.8 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-540 GeneOn 20 rcs x 50 µl 196.8 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-542 GeneOn 100 rcs x 50 µl 658.8 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-544 GeneOn 1000 rcs x 50 µl 5026.8 EUR

EP Reagent Methoxyphenylacetic Reagent

1053601 Scientific Laboratory Supplies 100ML 435.6 EUR

EP Reagent Sulfomolybdic Reagent R3

1086500 Scientific Laboratory Supplies 1L 354 EUR

EP Reagent Phosphomolybdotungstic Reagent

1065000 Scientific Laboratory Supplies 100ML 201.6 EUR

Direct RT-PCR Kit wi RealStart DNA Polymerase

FYT506-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Direct RT-PCR Kit wi RealStart DNA Polymerase

FYT506-50P Yeastern Biotech 50 Preps; Ask for price

Direct PCRKits for Blood

FYT302-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Direct PCRKits for Plant

FYT303-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

MTS Reagent

2808-1000 Biovision each 1188 EUR

MTS Reagent

2808-250 Biovision each 438 EUR

MTT Reagent

2809-1G Biovision each 216 EUR

MTT Reagent

2809-5G Biovision each 652.8 EUR

BOP reagent

5-02141 CHI Scientific 25g Ask for price

BOP reagent

5-02142 CHI Scientific 100g Ask for price

BOP reagent

A7015-100000 ApexBio 100 g 240 EUR

BOP reagent

A7015-25000 ApexBio 25 g 135.6 EUR

Traut's Reagent

2330-1000 Biovision each 418.8 EUR

Traut's Reagent

2330-500 Biovision each 248.4 EUR

VeZol Reagent

R411-01 Vazyme 100 ml 76.4 EUR

VeZol Reagent

R411-02 Vazyme 200 ml 127.6 EUR

Bluing Reagent

BRT030 ScyTek Laboratories 30 ml 72 EUR

Bluing Reagent

BRT125 ScyTek Laboratories 125 ml 75.6 EUR

Bluing Reagent

BRT3800 ScyTek Laboratories 1 Gal. 220.8 EUR

Bluing Reagent

BRT500 ScyTek Laboratories 500 ml 91.2 EUR

Bluing Reagent

BRT999 ScyTek Laboratories 1000 ml 105.6 EUR

Chymase reagent

30C-CP1129 Fitzgerald 5 units 2622 EUR

BURGESS REAGENT

702010 Survival Technologies each Ask for price

Nessler Reagent

NESSR Scientific Laboratory Supplies 500ML 182.4 EUR

FreeZol Reagent

R711-01 Vazyme 100 ml 71.2 EUR

FreeZol Reagent

R711-02 Vazyme 200 ml 127.2 EUR

Chromium Reagent

1206699 Scientific Laboratory Supplies EACH 157.2 EUR

Bradford reagent

BDE641 Bio Basic 100ml 73.21 EUR

Beaucage reagent

HY-100951 MedChemExpress 10mM/1mL 151.2 EUR

Cod Reagent 0-15000Ppm

24159-51 Scientific Laboratory Supplies PK25 116.4 EUR

Phosphate Reagent

106199 Scientific Laboratory Supplies PK100 69.6 EUR

Ninhydrin Reagent

MIC6746 Scientific Laboratory Supplies EACH 31.12 EUR

COD Reagent (1977 method)

WTR50W Scientific Laboratory Supplies 2.5L 135.6 EUR

ECL Start Reagent 2000cm2

RPN3243 Scientific Laboratory Supplies EACH 138 EUR

ECL Start Reagent 4000cm2

RPN3244 Scientific Laboratory Supplies EACH 222 EUR

BCA Reagent, 16ML

C144-16ML Arbor Assays 16ML 132 EUR

TDA Reagent - 10mL

MIC6732 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.33 EUR

PYR Reagent - 10mL

MIC6744 Scientific Laboratory Supplies EACH 31.12 EUR

Thioacetamide Reagent

THIOR01 Scientific Laboratory Supplies 100ML 99.6 EUR

Girard's reagent T

20-abx184099 Abbexa
 • 243.60 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 g
 • 500 g

Silica 3 Reagent

27169 Scientific Laboratory Supplies 100ML 99.6 EUR

BSA (Reagent Grade)

30-AB79 Fitzgerald 1 kg 1862.4 EUR

BSA (Reagent Grade)

30-AB81 Fitzgerald 200 grams 571.2 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-001 Favorgen 100ml 283.2 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-002 Favorgen 50ml 211.2 EUR

Tri-RNA Reagent

FATRR-003 Favorgen 450ml 774 EUR

ECL Start Reagent 200cm2

RPN3245 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.4 EUR

EP Reagent Ferroin

1038100 Scientific Laboratory Supplies 100ML 96 EUR

Griess Reagent Kit

30100 Biotium 1KIT 178.8 EUR

Biotin reagent (HRP)

65C-CE0202 Fitzgerald 5 mg 292.8 EUR

Alcohol, Reagent (70%)

EAS500 ScyTek Laboratories 500 ml 94.8 EUR

Alcohol, Reagent (70%)

EAS999 ScyTek Laboratories 1000 ml 121.2 EUR

SulfaVer 4 Reagent

2106769 Scientific Laboratory Supplies PK100 78 EUR

Citric Acid Reagent

2254232 Scientific Laboratory Supplies EACH 52.8 EUR

DTT (Cleland's reagent)

DB0058 Bio Basic 5g 101.76 EUR

DTNB (Ellman's Reagent)

DB0113 Bio Basic 5g 117.42 EUR

n-Heptane Reagent

HC5400 Bio Basic 1L 94.8 EUR

Bottle Reagent 500ml Pyrex

B54564 Scientific Laboratory Supplies PK10 124.8 EUR

Bradford Dye Reagent

0209R AthenaES 100 ml 157.2 EUR

DeStreak reagent 1mL

17600318 Scientific Laboratory Supplies EACH 82.8 EUR

FcR blocking Reagent

20-abx290024 Abbexa
 • 452.40 EUR
 • 619.20 EUR
 • 200 tests
 • 400 tests

Detection Reagent A

abx296004-120ul Abbexa 120 ul 385.2 EUR

Olsens Mixed Reagent

OLSMR01 Scientific Laboratory Supplies 1L 168 EUR

EZ Cap? Reagent AG

B8176-.01 ApexBio 10 µl (100 mM) 369.6 EUR

EZ Cap? Reagent AG

B8176-.05 ApexBio 50 µl (100 mM) 1488 EUR

EZ Cap? Reagent AG

B8176-.1 ApexBio 100 µl (100 mM) 2656.8 EUR

EZ Cap? Reagent GG

B8177-.01 ApexBio 10 µl (100 mM) 369.6 EUR

EZ Cap? Reagent GG

B8177-.05 ApexBio 50 µl (100 mM) 1488 EUR

Bottle Reagent 1000 ml Pyrex

BOT5356 Scientific Laboratory Supplies PK10 177.6 EUR

Direct RT-PCR Kit wioRealStart DNA Polymerase

FYT507-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Direct RT-PCR Kit wioRealStart DNA Polymerase

FYT507-50P Yeastern Biotech 50 Preps Ask for price

HAMA blocking reagent

85R-1001 Fitzgerald 1 gram 2368.8 EUR

HAMA blocking reagent

85R-1001P Fitzgerald 1 gram 2628 EUR

HAMA blocking reagent

85R-1003 Fitzgerald 1 gram 2368.8 EUR

HAMA blocking reagent

85R-1014 Fitzgerald 50 mg 230.4 EUR

HAMA blocking reagent

85R-1025 Fitzgerald 50 mg 230.4 EUR

HAMA blocking reagent

85R-1026 Fitzgerald 50 mg 230.4 EUR

Ethyl acetate Reagent

EC4600 Bio Basic 1L 94.8 EUR

Hanna Bromine Reagent

WAT1535 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.6 EUR

Hanna Nitrate Reagent

WAT1547 Scientific Laboratory Supplies EACH 111.6 EUR

Reagent Reservoir 50ml

F267670 Scientific Laboratory Supplies PK100 262.8 EUR

FRAP Reagent A, 1.4ML

C148-1.4ML Arbor Assays 1.4ML 150 EUR

FRAP Reagent B, 1.4ML

C149-1.4ML Arbor Assays 1.4ML 150 EUR

EL Transfection Reagent

20-abx098880 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 644.40 EUR
 • 0.75 ml
 • 1.5 ml

Ammonia Monitor Reagent

ROREA10 Scientific Laboratory Supplies 10L 253.29 EUR

Color Reagent A, 5ML

X092-5ML Arbor Assays 5ML 48 EUR

Color Reagent B, 5ML

X093-5ML Arbor Assays 5ML 48 EUR

Catalase Reagent Dropper

261203 Scientific Laboratory Supplies PK50 88.78 EUR

Sample Transport Reagent

SSFIN-0007 Zeptometrix 20mL 32 EUR

TissueDigest Reagent, 20X

T101 Insitus Biotechnologies 10ml 252 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X017-1ML Arbor Assays 1ML 48 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X017-5ML Arbor Assays 5ML 59 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X058-1ML Arbor Assays 1ML 19 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X058-5ML Arbor Assays 5ML 48 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X154-1ML Arbor Assays 1ML 48 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X154-5ML Arbor Assays 5ML 59 EUR

EP Reagent Starch Sol.

1085103 Scientific Laboratory Supplies 100ML 63.6 EUR

EP Reagent 0.05M Iodine

R3002700 Scientific Laboratory Supplies 1L 78 EUR

EP Reagent 0.01M Iodine

R3002900 Scientific Laboratory Supplies 1L 150 EUR

Color Reagent A, 15ML

X094-15ML Arbor Assays 15ML 59 EUR

Color Reagent A, 38ML

X094-38ML Arbor Assays 38ML 120 EUR

Color Reagent B, 15ML

X095-15ML Arbor Assays 15ML 59 EUR

Color Reagent B, 38ML

X095-38ML Arbor Assays 38ML 120 EUR

Potassium Dichromate Reagent 0.267N

KCR267F Scientific Laboratory Supplies 1L 70.8 EUR

LP4K Transfection Reagent

LP4K GenTarget 1.0 ml / vial 364.8 EUR

Palintest Reagent Nitrate

WAT8098 Scientific Laboratory Supplies PK200 176.4 EUR

Dissociation Reagent, 25ML

X017-25ML Arbor Assays 25ML 242 EUR

Hanna Phosphorous Reagent

WAT1513 Scientific Laboratory Supplies PK100 49.2 EUR

Annexin V-PE Reagent

1014-1000 Biovision each 1358.4 EUR

Annexin V-PE Reagent

1014-200 Biovision each 483.6 EUR

One Step-RNA Reagent

BS409A Bio Basic 25ml 82.84 EUR

One Step-RNA Reagent

BS410A Bio Basic 100ml 133.08 EUR

20% Citric Acid Reagent

CA20WV25 Scientific Laboratory Supplies 25L 1035.34 EUR

20% Citric Acid Reagent

CA20WVF Scientific Laboratory Supplies 1L 120 EUR

Zmutowany enzym RT kodonu 65 ulegający ekspresji zrekombinowanej był oporny na ddCTP i  ddATP  w testach bezkomórkowej polimerazy. Wyniki badań zmutowanych enzymów są zgodne z Lys-65->>Arg, co prowadzi do zmian w wiązaniu form trifosforanowych tych analogów nukleozydów do RT. Dane te mają znaczenie dla przyszłych badań nad opornością na ddC, szczególnie tych mających na celu określenie jej znaczenia klinicznego.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *