Identyfikacja nieprocesowej aktywności telomerazy z komórek myszy.

Aktywność telomerazy zidentyfikowano w ekstraktach z kilku różnych mysich linii komórkowych. Dodanie telomerowych powtórzeń TTAGGG było specyficzne dla telomerowych starterów oligonukleotydowych i wrażliwe na wstępne traktowanie RNazą A.

W przeciwieństwie do setek powtórzeń zsyntetyzowanych przez enzymy telomerazy ludzkiej i Tetrahymena in vitro, mysia telomeraza zsyntetyzowała tylko jedno lub dwa powtórzenia TTAGGG na telomerycznych starterach.

Produkty obserwowane po wydłużeniu starterów z sekwencjami permutowanymi kołowo (TTAGGG)3 i po zakończeniu łańcucha  ddATP  lub ddTTP wskazywały, że mysia telomeraza zatrzymuje się po dodaniu pierwszej reszty dG w sekwencji TTAGGG.

Krótka długość produktów syntetyzowanych przez mysią telomerazę nie była spowodowana dyfuzyjnym inhibitorem w mysim ekstrakcie, ponieważ ludzka telomeraza nadal syntetyzowała długie produkty po zmieszaniu z mysią.

Eksperymenty z prowokacją starterów wykazały, że ludzki enzym syntetyzował długie powtórzenia TTAGGG procesowo in vitro, podczas gdy mysia telomeraza wydawała się być znacznie mniej procesywna. Identyfikacja krótkich produktów reakcji telomerazy w ekstraktach mysich sugeruje, że ekstrakty z innych organizmów również mogą generować tylko krótkie produkty. Wiedza ta może pomóc w identyfikacji aktywności telomerazy w organizmach, których aktywność nie została jeszcze wykryta.

System replikacji DNA adenowirusa Rt pcrAn in vitro katalizował tworzenie kowalencyjnego kompleksu między białkiem o długości 80 000 daltonów i 5′-dCMP w obecności DNA [alfa-32P-dCTP, MgCl2, ATP i adenowirusa (Ad) z białkiem kowalencyjnie związany z końcem 5′ każdej nici (prot DNA Ad).

Wymagania dotyczące prot DNA Ad w tej reakcji były podobne do wymagań replikacji DNA in vitro. Gdy dATP, dTTP i ddGTP 2′,3′-dideoksynukleozydotrifosforan (ddNTP) zostały włączone do mieszaniny reakcyjnej, wykryto wydłużony kompleks, który składał się z białka o długości 80 000 daltonów związanego z 26-zasadowym oligonukleotydem.

Tworzenie wydłużonego produktu, ale nie kompleksu białko-dCMP, było hamowane przez  ddATP , ddCTP lub ddTTP. Wymagania dotyczące tworzenia kompleksu białko-dCMP, charakter wiązania między białkiem a dCMP, wielkość białka oraz istnienie wydłużonych form wskazywały, że białko związane z kompleksem było identyczne z terminalem Ad o długości 80 000 daltonów białko znalezione na replikujących się cząsteczkach DNA, jak opisano w Challberg et al. [Challberg, MD, Desiderio, SV & Kelly, TJ, Jr. (1980) Proc. Natl. Acad. Nauka. USA 77, 5105-5109].

Różnicowa fosforylacja azydotymidyny, dideoksycytydyny i dideoksyinozyny w spoczynkowych i aktywowanych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej.

Aktywność przeciwwirusową azydotymidyny (AZT), dideoksycytydyny (ddC) i dideoksyinozyny (ddI) wobec HIV-1 oceniono porównawczo w PBM stymulowanym PHA.

Średnie stężenie leku, które dało 50% hodowli ujemnych pod względem p24 Gag było zasadniczo różne: 0,06, 0,2 i 6 mikroM odpowiednio dla AZT, ddC i ddI. Odkryliśmy, że AZT była preferencyjnie fosforylowana do postaci trifosforanu (TP) w PHA-PBM, a nie niestymulowanym, spoczynkowym PBM (R-PBM), wytwarzając 10- do 17-krotnie wyższy stosunek AZTTP/dTTP w PHA-PBM niż w R -PBM.

Fosforylacja ddC i ddI do ich form TP była jednak znacznie mniej wydajna w PHA-PBM, co skutkowało około 5-krotnie i około 15-krotnie niższymi stosunkami odpowiednio ddCTP/dCTP i  ddATP /dATP w PHA-PBM niż w R-PBM .

Zbadano kolejność porównawczą indukowanego przez PHA wzrostu aktywności enzymów komórkowych: kinaza tymidynowa>>kinaza urydynowa>>kinaza deoksycytydynowa>>kinaza adenozynowa>> 5′-nukleotydaza.

Wnioskujemy, że AZT, ddC i ddI wywierają nieproporcjonalne działanie przeciwwirusowe w zależności od stanu aktywacji komórek docelowych, tj. ddI i ddC wywierają działanie przeciwwirusowe korzystniej w komórkach w spoczynku niż w komórkach aktywowanych, podczas gdy AZT preferencyjnie chroni aktywowane komórki przed zakażeniem HIV . Biorąc pod uwagę, że synteza prowirusowego DNA wirusa HIV-1 w spoczynkowych limfocytach rozpoczyna się na poziomach porównywalnych z aktywowanymi limfocytami, obecne dane powinny mieć praktyczne znaczenie w projektowaniu chemioterapii przeciw HIV, zwłaszcza chemioterapii skojarzonej.

Polimeryzacja z obejściem adduktu DNA przez polimerazę DNA Dpo4 Sulfolobus solfataricus: analiza i struktury krystaliczne produktów podstawienia wielu par zasad i przesunięcia ramki z adduktem 1,N2-etenoguaniną.

  1. ,N(2)-Etheno(epsilon)guanina jest mutagenną zmianą DNA pochodzącą z produktów utleniania lipidów, a także z niektórych chemicznych czynników rakotwórczych. Analiza elektroforetyczna w żelu produktów wydłużania startera przez polimerazę IV DNA Sulfolobus solfataricus P2 (Dpo4) wykazała preferencyjne włączenie A przeciwnego 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, wśród czterech testowanych dNTP indywidualnie. Z matrycą 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′, zarówno G, jak i A zostały włączone.
  2. Gdy wydłużanie startera przeprowadzono w obecności mieszaniny wszystkich czterech dNTP, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa-spektrometria masowa produktów wykazała , że ​​(przeciwieństwo 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′ ) głównym produktem był 5′-GTGA-3′, a drugorzędnym produktem był 5′-AGTGA-3′.
  3. Na matrycy 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, następujące cztery produkty zostały zidentyfikowane za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej-spektrometrii masowej: 5′-AATGA-3′, 5′-ATTGA -3′, 5′-ATGA-3′ i 5′-TGA-3′. Rentgenowska struktura krystaliczna Dpo4 została rozwiązana (2,1 A) za pomocą szablonu startera i A umieszczonego w starterze tak, aby znajdował się naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G w matrycy 3′-(1,N( 2)-epsilon-G)TAK 5′.

Dodany A w podkładzie został sparowany w poprzek szablonu T z klasyczną geometrią Watsona-Cricka. Podobne struktury zaobserwowano w potrójnym kompleksie Dpo4-DNA-dATP i potrójnym kompleksie Dpo4-DNA- ddATP  , z d(d)ATP naprzeciwko matrycy T. Podobną strukturę zaobserwowano z ddGTP sąsiadującym ze starterem i naprzeciwko C obok 1,N(2)-epsilon-G w 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′. Doszliśmy do wniosku, że Dpo4 wykorzystuje kilka mechanizmów, w tym inkorporację A naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G, a także odmianę niewspółosiowości stabilizowanej przez dNTP, do generowania mutacji zarówno par zasad, jak i przesunięcia ramki.

 

Oporność na 2′,3′-dideoksycytydynę nadaną przez mutację w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1.

Wariant ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 oporny na zalcytabinę (2′,3′-dideoksycytydyna [ddC]) został wyselekcjonowany przez kolejne pasaże w obecności wzrastających stężeń ddC w hodowlach komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.

Mutacja powodująca podstawienie lizyny do argininy została zauważona w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy (RT) tego wirusa selekcjonowanego pod względem ddC. Sklonowany zmutowany wirus z tą mutacją kodonu 65 został skonstruowany przy użyciu nowego podejścia PCR do ukierunkowanej mutagenezy.

Charakterystyka tego wirusa potwierdziła, że ​​podstawienie RT Lys-65->>Arg było konieczne i wystarczające do czterokrotnego wzrostu stężenia hamującego ddC 50%, a także oporności na didanozynę (2′,3′-dideoksyinozynę [ddI]). ). Lys-65->>Arg i oporność wirusa na ddC i ddI również rozwinęła się podczas terapii w izolatach od jednego pacjenta leczonego ddC i dwóch pacjentów leczonych ddI.

Xpro IP Cell Lysis Reagent,SDS Free

X3100-050 GenDepot 500ml 380.4 EUR

Alkphos Direct Labelling Reagents - EACH

RPN3680 Scientific Laboratory Supplies EACH 915.3 EUR

Allele-In-One Mouse Tail Direct Lysis Buffer

ABP-PP-MT01100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Mouse Tail Direct Lysis Buffer

ABP-PP-MT01500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct Lysis Buffer

ABP-PP-BD01100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct Lysis Buffer

ABP-PP-BD01500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

Plant Direct PCR Kit

PD105-01 Vazyme 50 rxn (50 μl/rxn) 202.8 EUR

Plant Direct PCR Kit

PD105-02 Vazyme 200 rxn (50 μl/rxn) 159.5 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700 GeneOn 100 rcs 159.6 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700-2 GeneOn 5x100 rcs 628.8 EUR

Direct Blood PCR Kit

MBPCR171-100R EWC Diagnostics 1 unit 267.52 EUR

Direct Blood PCR Kit

MBPCR171-10R EWC Diagnostics 1 unit 71.73 EUR

Blood Direct PCR Kit V2

PD103-01 Vazyme 50 rxn 51.41 EUR

Blood Direct PCR Kit V2

PD103-02 Vazyme 200 rxn 188.5 EUR

DIRECTPCR LYSIS RGNT (YOLK SAC)

202-Y Viagen 100 ml 159 EUR

DIRECTPCR LYSIS RGNT (YOLK SAC)

201-Y Viagen 50 ml 95 EUR

Magnesium Chloride 25mM, PCR Reagent

11170057-1 Glycomatrix 10 mL 13 EUR

Magnesium Chloride 25mM, PCR Reagent

11170057-2 Glycomatrix 25 mL 21.41 EUR

Magnesium Chloride 25mM, PCR Reagent

11170057-3 Glycomatrix 50 mL 34.4 EUR

Mouse tissue direct PCR kit

EP033 ELK Biotech 50T 125 EUR

Mouse Tissue Direct PCR Kit

RK20736 Abclonal 100RXN 150 EUR

FastAmp™ Plant Direct PCR Kit - 1,250 Reactions

4615 Intact Genomics 1/EA 495 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B40013 Bimake 200 ractions 250.8 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B40015 Bimake 500 ractions 490.8 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B45012 Bimake 1ml*5 (500 ractions) 336 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B45013 Bimake 1ml*20 (2000 ractions) 1038 EUR

Allele-In-One Mouse Tail Direct PCR Kit

ABP-PP-MT02100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Mouse Tail Direct PCR Kit

ABP-PP-MT02500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct PCR Kit

ABP-PP-BD02100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct PCR Kit

ABP-PP-BD02500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

cAMP Biotrak(TM) EIA; (Non-Acetylation Protocol; Lysis Reagents not Included); Cytiva; RPN2251 - EACH

GERPN2251 Scientific Laboratory Supplies EACH 770.85 EUR

EP Reagent Biuret Reagent - 100ML

1011601 Scientific Laboratory Supplies 1L 59.4 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-540 GeneOn 20 rcs x 50 µl 196.8 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-542 GeneOn 100 rcs x 50 µl 658.8 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-544 GeneOn 1000 rcs x 50 µl 5026.8 EUR

PEROXIDE BLOCKING REAGENT Reagent

GWB-Q00308 GenWay Biotech 50 ml Ask for price

EP Reagent Iodoplatinate Reagent - 200ML

1046300 Scientific Laboratory Supplies 200ML 502.2 EUR

EP Reagent Molybdovanadic Reagent - 100ML

1056700 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

FastAmp® Plant Direct PCR & Genotyping Solution - 20mL

4611 Intact Genomics 20mL 195 EUR

EP Reagent Methoxyphenylacetic Reagent - 100ML

1053601 Scientific Laboratory Supplies 100ML 490.05 EUR

EP Reagent Phosphomolybdotungstic Reagent - 100ML

1065000 Scientific Laboratory Supplies 100ML 226.8 EUR

AVIDIN/BIOTIN BLOCKING REAGENT Reagent

GWB-Q00289 GenWay Biotech 30 ml Ask for price

Gordon-McLeod Reagent (Oxidase reagent)

R026-100ML EWC Diagnostics 1 unit 7.76 EUR

EP Reagent Sulfomolybdic Reagent R3 - 1L

1086500 Scientific Laboratory Supplies 1L 398.25 EUR

Direct RT-PCR Kit wi RealStart DNA Polymerase

FYT506-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Direct RT-PCR Kit wi RealStart DNA Polymerase

FYT506-50P Yeastern Biotech 50 Preps; Ask for price

N.N.C.D.-reagent

N632003 Toronto Research Chemicals 1g 1200 EUR

BOP reagent

5-02141 CHI Scientific 25g Ask for price

BOP reagent

5-02142 CHI Scientific 100g Ask for price

BOP reagent

A7015-100000 ApexBio 100 g 104 EUR

BOP reagent

A7015-25000 ApexBio 25 g 44 EUR

MTS Reagent

2808-1000 Biovision each 1188 EUR

MTS Reagent

2808-250 Biovision each 438 EUR

MTT Reagent

2809-1G Biovision each 216 EUR

MTT Reagent

2809-5G Biovision each 652.8 EUR

TDA Reagent

R036-10ML EWC Diagnostics 1 unit 5.22 EUR

PYR Reagent

R043-10ML EWC Diagnostics 1 unit 12.02 EUR

Direct PCRKits for Blood

FYT302-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Direct PCRKits for Plant

FYT303-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Reagent pack

A11-100 Awareness Technology 1 unit 123 EUR

pNPP Reagent

GWB-Q00238 GenWay Biotech 100 ml Ask for price

pNPP Reagent

GWB-Q00239 GenWay Biotech 500 ml Ask for price

Traut's Reagent

2330-1000 Biovision each 418.8 EUR

Traut's Reagent

2330-500 Biovision each 248.4 EUR

Gibbs reagent

573630 MedKoo Biosciences 1.0g 295 EUR

Lloyd Reagent

L04655 Pfaltz & Bauer 500G 307.17 EUR

VeZol Reagent

R411-01 Vazyme 100 ml 76.4 EUR

VeZol Reagent

R411-02 Vazyme 200 ml 127.6 EUR

O’Meara Reagent

R031-100ML EWC Diagnostics 1 unit 5.56 EUR

DMACA Reagent

R035-10ML EWC Diagnostics 1 unit 9.92 EUR

Folin's Reagent

ML059-125ML EWC Diagnostics 1 unit 31.47 EUR

Folin's Reagent

ML059-250ML EWC Diagnostics 1 unit 57.09 EUR

Tebbe's Reagent

T012880 Toronto Research Chemicals 10ml 339 EUR

Gibbs reagent

T7852-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Gibbs reagent

T7852-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Gibbs reagent

T7852-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Gibbs reagent

T7852-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Gibbs reagent

T7852-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Togni’s Reagent

T529000 Toronto Research Chemicals 10g 190 EUR

Schiff's Reagent

40120082-1 Glycomatrix 100 mL 35.14 EUR

Schiff's Reagent

40120082-2 Glycomatrix 500 mL 54.54 EUR

Bluing Reagent

BRT030 ScyTek Laboratories 30 ml 7.72 EUR

Bluing Reagent

BRT125 ScyTek Laboratories 125 ml 10.28 EUR

Bluing Reagent

BRT3800 ScyTek Laboratories 1 Gal. 108 EUR

Bluing Reagent

BRT500 ScyTek Laboratories 500 ml 20.58 EUR

Bluing Reagent

BRT999 ScyTek Laboratories 1000 ml 30.85 EUR

Topfer Reagent

R021-100ML EWC Diagnostics 1 unit 4.44 EUR

Millon's Reagent

R097-2.5L EWC Diagnostics 1 unit 1266.85 EUR

Millon's Reagent

R097-250ML EWC Diagnostics 1 unit 127.81 EUR

Millon's Reagent

R097-500ML EWC Diagnostics 1 unit 228.41 EUR

Marfey’s reagent

RM10585-100MG EWC Diagnostics 1 unit 229.58 EUR

Biuret Reagent

ML122-100ML EWC Diagnostics 1 unit 14.29 EUR

Biuret Reagent

ML122-500ML EWC Diagnostics 1 unit 57.28 EUR

ERYTHROLYSE RED BLOOD CELL LYSING BUFFER (10x) Reagent

GWB-Q00311 GenWay Biotech 100 TEST/20ml Ask for price

ERYTHROLYSE RED BLOOD CELL LYSING BUFFER (10x) Reagent

GWB-Q00312 GenWay Biotech 500 TESTS/100ml Ask for price

Chymase reagent

30C-CP1129 Fitzgerald 5 units Ask for price

BURGESS REAGENT

702010 Survival Technologies each Ask for price

FreeZol Reagent

R711-01 Vazyme 100 ml 71.2 EUR

FreeZol Reagent

R711-02 Vazyme 200 ml 127.2 EUR

Nessler’s Reagent

R010-125ML EWC Diagnostics 1 unit 3.33 EUR

Nessler’s Reagent

R017-100ML EWC Diagnostics 1 unit 4.88 EUR

Fouchet’s Reagent

R018-125ML EWC Diagnostics 1 unit 4.3 EUR

Cleland’s reagent

GRM359-1G EWC Diagnostics 1 unit 25.09 EUR

Cleland’s reagent

GRM359-5G EWC Diagnostics 1 unit 112.91 EUR

Cleland’s reagent

RM525-1G EWC Diagnostics 1 unit 7.62 EUR

Cleland’s reagent

RM525-25G EWC Diagnostics 1 unit 97.95 EUR

Cleland’s reagent

RM525-5G EWC Diagnostics 1 unit 24.53 EUR

Nessler Reagent - 500ML

NESSR Scientific Laboratory Supplies 500ML 205.2 EUR

Bradford reagent

BDE641 Bio Basic 100ml 73.21 EUR

Beaucage reagent

C6991-1000 ApexBio 1g 84 EUR

Beaucage reagent

C6991-250 ApexBio 250mg 40 EUR

Beaucage reagent

562119 MedKoo Biosciences 1.0g 205 EUR

Beaucage reagent

HY-100951 MedChemExpress 10mM/1mL 151.2 EUR

Bradford Reagent

GT1202-1 Glentham Life Sciences 1 165.7 EUR

Bradford Reagent

GT1202-500 Glentham Life Sciences 500 105.5 EUR

Lawesson’s Reagent

L178780 Toronto Research Chemicals 10g 351 EUR

Barfoeds Reagent

RRSP6363-D Atom Scientific 500ml 10.8 EUR

Beaucage reagent

T14522-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Beaucage reagent

T14522-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Beaucage reagent

T14522-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Beaucage reagent

T14522-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Beaucage reagent

T14522-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Lawesson’s reagent

GRM7188-25G EWC Diagnostics 1 unit 26.23 EUR

Bradford Reagent

ML106-100ML EWC Diagnostics 1 unit 5.77 EUR

*Bradford Reagent

ML106-500ML EWC Diagnostics 1 unit 15.85 EUR

Lawesson's reagent

T20652-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Lawesson's reagent

T20652-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Lawesson's reagent

T20652-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Lawesson's reagent

T20652-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Lawesson's reagent

T20652-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

PI Reagent (50μg/mL)

E-CK-A161-100T Elabscience Biotech 100T 15 EUR

PI Reagent (50μg/mL)

E-CK-A161-200T Elabscience Biotech 200T 25 EUR

PI Reagent (50μg/mL)

E-CK-A161-500T Elabscience Biotech 500T 55 EUR

PI Reagent (50μg/mL)

E-CK-A161-50T Elabscience Biotech 50T 10 EUR

Ninhydrin Reagent

MIC6746 Scientific Laboratory Supplies EACH 31.12 EUR

OVALBUMIN:HRP Reagent

GWB-Q00237 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

ViralBoost Reagent

VB100 ALSTEM 1ml 176.4 EUR

DAPI Reagent (25μg/mL)

E-CK-A163-100T Elabscience Biotech 100T 15 EUR

DAPI Reagent (25μg/mL)

E-CK-A163-200T Elabscience Biotech 200T 25 EUR

DAPI Reagent (25μg/mL)

E-CK-A163-500T Elabscience Biotech 500T 55 EUR

DAPI Reagent (25μg/mL)

E-CK-A163-50T Elabscience Biotech 50T 10 EUR

SNOB 1 Reagent

T38012-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

SNOB 1 Reagent

T38012-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

SNOB 1 Reagent

T38012-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

SNOB 1 Reagent

T38012-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

SNOB 1 Reagent

T38012-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

STREPTAVIDIN Reagent

GWB-Q00241 GenWay Biotech 5 mg Ask for price

Zmutowany enzym RT kodonu 65 ulegający ekspresji zrekombinowanej był oporny na ddCTP i  ddATP  w testach bezkomórkowej polimerazy. Wyniki badań zmutowanych enzymów są zgodne z Lys-65->>Arg, co prowadzi do zmian w wiązaniu form trifosforanowych tych analogów nukleozydów do RT. Dane te mają znaczenie dla przyszłych badań nad opornością na ddC, szczególnie tych mających na celu określenie jej znaczenia klinicznego.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *